top of page

Подходът ВОМР в България

     Историята на ВОМР в България започва с присъединяването на страната към Европейския съюз през 2007 година. Този момент отбелязва началото на значителни промени в подходите към регионалното и селското развитие. ВОМР е въведен като част от европейските структурни и инвестиционни фондове, които целят да подобрят икономическото и социалното сближаване в Европейския съюз.  

 

     Основната цел на ВОМР е да се подкрепи развитието на местните общности чрез укрепване на тяхната способност да идентифицират и реализират стратегии за устойчиво развитие. Този подход се основава на принципите на демокрацията, прозрачността и партньорството между различните заинтересовани страни - публичния, частния и неправителствения сектор.  В България, ВОМР се реализира чрез създаването на местни инициативни групи (МИГ), които са партньорства между местните власти, частния сектор и гражданското общество. Тези групи разработват и прилагат местни стратегии за развитие, които са съобразени със специфичните нужди и потенциал на съответните територии.

      Приоритетите на ВОМР в България са многопластови и включват подобряване на качеството на живот, насърчаване на икономическата дейност и заетостта, опазване на околната среда, подкрепа за социалното включване и насърчаване на местната култура и наследство. Тези приоритети са в съответствие с националните и европейските стратегически цели и отразяват специфичните нужди и потенциал на различните региони в страната.  

   Важно е да се отбележи, че ВОМР в България се развива в контекста на постоянно променяща се социално-икономическа среда. Това изисква гъвкавост и адаптивност от страна на МИГ, за да могат ефективно да отговорят на новите предизвикателства и възможности.

   ВОМР в България представлява ключов елемент в стратегията за регионално развитие на страната, като подчертава значението на местните инициативи и партньорства за постигане на устойчиво развитие и подобряване на качеството на живота в различните региони.

   

  МИГ Созопол-Приморско ЗАЕДНО, като нова организация, се стреми да внесе свеж подход и иновации в регионалното развитие. 

bottom of page